TP Logistics ยกระดับมาตรการ COVID-19

TP Logistics ยกระดับมาตรการ COVID-19 ในคลังสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุทุกชิ้นจะถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย

  • พ่นฆ่าเชื้อในคลังสินค้าทุกวันเวลา 07.00 น. และ 12.00 น.
  • รถขนส่งทุกคันมีการพ่นฆ่าเชื้อทุกครั้งในกระบวนการขึ้นของลงของที่ศูนย์คัดแยก
  • พนักงานทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน
  • จำกัดจำนวนพนักงานที่สามารถปฏิบัติงานในคลังสินค้าตามมาตรการเว้นระยะห่าง