บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท (History)

บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 เพื่อให้บริการจัดส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์แก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจสู่ธุรกิจเป็นหลัก ต่อมาจึงเริ่มขยายธุรกิจด้วยการเปิดสาขาและเปิดรับตัวแทนที่ให้บริการเป็นจุดรับสินค้าจากลูกค้า เพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย และได้ขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจสู่รายย่อยตามมา

  จากจุดเริ่มต้นของการให้บริการที่มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้ากลุ่มธุรกิจสู่ธุรกิจตามความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงมีความชำนาญในการจัดส่งสินค้าในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายภายใต้ข้อกำหนดของลูกค้า โดยเฉพาะของที่มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก หรือมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นมาตรฐานทั่วไป โดยมีจุดให้บริการกว่า 130 แห่งทั่วประเทศ

  บริษัทมีการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับการเชื่อมระบบฐานข้อมูลการนำส่งสินค้ากับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ นำระบบติดตามการระบุตำแหน่งมาใช้กับรถขนส่งของบริษัท รวมถึงใช้ระบบติดตามสถานการณ์จัดส่งแบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทุกขั้นตอน สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำทาง
ด้านโลจิสติกส์ โดยสร้างสรรค์ความเป็นเลิศเพื่อให้บริการจัดส่งที่ดีที่สุด และเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ก่อตั้งในปี 2547

จุดให้บริการกว่า 130 สาขาทั่วประเทศ

ปริมาณพัสดุกว่า 600,000 ชิ้นต่อเดือน

ให้บริการทั้งลูกค้าธุรกิจและรายย่อย

พันธกิจ (Mission)

ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์อย่างซื่อสัตย์มั่นคง และมีทรัพยากรรองรับการเติบโตของตลาด ด้วยศูนย์กระจายสินค้า จุดรับสินค้า รถขนส่ง เทคโนโลยี และบริการเสริมต่างๆ อย่างครบวงจรที่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

  • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านโลจิสติกส์
  • ดำเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบและซื่อสัตย์
  • รักงานบริการและลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

นโยบาย

บริษัทฯ ดำเนินกิจการภายใต้นโยบายกำกับดูแล ดังนี้ (คลิกที่ชื่อนโยบายเพื่ออ่าน)

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 บริษัทจึงออกประกาศเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใช้เป็นหลักและแนวปฏิบัติ ดังนี้
คณะกรรมการ บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจและพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาของสังคมไทย
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 จึงออก ประกาศเรื่อง นโยบายหลักเกณฑ์และการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อถือเป็นหลักและแนวปฏิบัติ ดังนี้
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 10 สิงหําคม 2564 บริษัทจึงออกประกาศเรื่อง นโยบายต่อต้ํานการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อถือเป็นหลักและแนวปฏิบัติดังนี้
เพื่อให้เธนไปคามมติอณยกวมกรนริงนำ ในการประนุมครั้งที่ บ2ธอ5 วันที่ 31 มีนาคม 2605 บริษัท จึงออกประกาศเรื่อง นโยบายป้องกันและต่อตำนการทุงวิตของกรรมการและบุคลากรของบริษัท เพื่อใช้เป็นหลัก และแนวปฏิบัติ ตังนี้

เราพร้อมส่งพัสดุของคุณให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

ด้วยบริการที่ครบวงจร และรองรับสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ