บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท (History)

บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 เพื่อให้บริการจัดส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์แก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจสู่ธุรกิจเป็นหลัก ต่อมาจึงเริ่มขยายธุรกิจด้วยการเปิดสาขาและเปิดรับตัวแทนที่ให้บริการเป็นจุดรับสินค้าจากลูกค้า เพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย และได้ขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจสู่รายย่อยตามมา

  จากจุดเริ่มต้นของการให้บริการที่มุ่งเน้นการให้บริการลูกค้ากลุ่มธุรกิจสู่ธุรกิจตามความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงมีความชำนาญในการจัดส่งสินค้าในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายภายใต้ข้อกำหนดของลูกค้า โดยเฉพาะของที่มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักมาก หรือมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นมาตรฐานทั่วไป โดยมีจุดให้บริการกว่า 130 แห่งทั่วประเทศ

  บริษัทมีการปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถรองรับการเชื่อมระบบฐานข้อมูลการนำส่งสินค้ากับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ นำระบบติดตามการระบุตำแหน่งมาใช้กับรถขนส่งของบริษัท รวมถึงใช้ระบบติดตามสถานการณ์จัดส่งแบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทุกขั้นตอน สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำทาง
ด้านโลจิสติกส์ โดยสร้างสรรค์ความเป็นเลิศเพื่อให้บริการจัดส่งที่ดีที่สุด และเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ก่อตั้งในปี 2547

จุดให้บริการกว่า 130 สาขาทั่วประเทศ

ปริมาณพัสดุกว่า 600,000 ชิ้นต่อเดือน

ให้บริการทั้งลูกค้าธุรกิจและรายย่อย

พันธกิจ (Mission)

ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์อย่างซื่อสัตย์มั่นคง และมีทรัพยากรรองรับการเติบโตของตลาด ด้วยศูนย์กระจายสินค้า จุดรับสินค้า รถขนส่ง เทคโนโลยี และบริการเสริมต่างๆ อย่างครบวงจรที่เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

  • มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านโลจิสติกส์
  • ดำเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบและซื่อสัตย์
  • รักงานบริการและลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

นโยบาย

    บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในบริษัท เนื่องด้วยบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สามารถสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯจึงมีการกำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้ 

(สามารถอ่านนโยบายฉบับเต็มได้ ด้วยการคลิกที่ชื่อนโยบายแต่ละหัวข้อ)

01. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

02. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

03. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

04. นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

05. นโยบายหลักเกณฑ์และการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย

06. นโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

07. นโยบายการป้องกันและดูแลการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

08. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

09. นโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน

10. นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สิน

11. นโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า

12. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

13. นโยบายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

14. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

15. จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)

16. นโยบายการบริหารความเสี่ยง

17. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

18. นโยบายการให้หรือรับของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรอง

19. นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

20. นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

21. นโยบายแนวทางการกำกับดูแลการว่าจ้างรถร่วม

22. นโยบายบรรษัทภิบาล (นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับเพิ่มเติม)

23. นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริตของกรรมการและบุคลากรของบริษัท

24. นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง

25. นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

26. นโยบายในการขยายธุรกิจผ่านแฟรนไชน์

27. นโยบายการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว

28. นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

29. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG)

30. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พันธมิตรทางธุรกิจ

31. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

32. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน และพนักงาน

33. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าชมเว็บไซต์

34. นโยบาย CCTV

35. นโยบายควบคุมภายใน

36. นโยบายก๊าชเรือนกระจก

เราพร้อมส่งพัสดุของคุณให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

ด้วยบริการที่ครบวงจร และรองรับสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ