บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2551
ปี 2553-2556
ปี 2557
ปี 2558-2559
ปี 2561
ไตรมาส1 ปี 2564
ไตรมาส1 ปี 2564
ไตรมาส1 ปี 2564

 

 • วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
 • รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

 

 • ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
 • งบการเงิน
 • คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

 

 • ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
 • โครงสร้างผู้ถือหุ้
 • นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
 • การประชุมผู้ถือหุ้น
 • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

 • กราฟราคาหลักทรัพย
 • ราคาย้อนหลัง
 • เครื่องคำนวณการลงทุน

 

 • ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 

 • แบบรายงาน 56-1
 • รายงานประจำปี

 

 • ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
 • อีเมลรับข่าวสาร
 • Investor Kits (รวมไฟล์)
 • ช่องทางการร้องเรียน

เราพร้อมส่งพัสดุของคุณให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

เรียกใช้ได้ทุกวัน มีรถให้บริการหลายประเภท ที่พร้อมให้บริการ