ประกาศ : ผลการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกไฟฟ้า 6 ล้อ จำนวน 15 คัน

            ตามที่บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) ได้มีการประกาศ โครงการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกไฟฟ้า 6 ล้อ ไปเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยกำหนดวันยื่นเอกสารการเสนอราคา สิ้นสุดในวันที่ 4 กันยายน 2566 แล้วนั้น มีผู้เข้ามาเสนอราคาจำนวนทั้งหมด 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยอีวี จำกัด จากนั้นทางคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อรถ EV ได้มีการพิจารณาการจัดซื้อรถบรรทุกไฟฟ้า 6 ล้อ ได้พิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอทั้ง 2 บริษัท กับ TOR พบว่าแต่ละบริษัทมีประเด็นบางประการที่ไม่ได้ตรงตาม TOR จึงได้เชิญทั้ง 2 บริษัทมาหารือ และหลังจากคณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาข้อเสนอเพิ่มเติมของทั้ง 2 บริษัทแล้ว มีข้อสรุป ดังนี้

 

1) ด้านราคาการเสนอเมื่อคำนวณสุทธิแล้วบริษัท เน็กซ์พอยท์ จำกัด (มหาชน) มีเงื่อนไขการเสนอราคารวมที่ได้คะแนนสูงกว่า

 

2) ด้านค่าบำรุงรักษาต่อกิโลเมตร บริษัท เน็กซ์พอยท์ จำกัด (มหาชน) มีราคาค่าบำรุงรักษาต่อกิโลเมตรที่ถูกกว่า

 

3) ด้านปริมาณการบรรทุกสินค้ารถที่ บริษัท เน็กซ์พอยท์ จำกัด (มหาชน) เสนอมามีน้ำหนักรถที่เบากว่าทำให้สามารถบรรทุกสินค้าได้มากกว่า

 

            จากเหตุผลดังกล่าวทางคณะอนุกรรมการฯ จึงขอสรุปให้ บริษัท เน็กซ์พอยท์ จำกัด (มหาชน) ชนะ การประมูลรถบรรทุกไฟฟ้า 6 ล้อ จำนวน 15 คัน  และให้ฝ่ายจัดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป

 

            ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566