ประกาศ : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบการประชุมได้ที่ลิงค์ดาวน์โหลด หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเอกสารแนบการประชุม :

QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารแนบการประชุม

ทั้งนี้ ในส่วนของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริงจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ