ประกาศ : โครงการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกไฟฟ้า 6 ล้อ จำนวน 28 คัน

ด้วยบริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะจัดให้มีการเสนอราคา จัดซื้อ รถบรรทุกไฟฟ้า 6 ล้อ จำนวน 28 คัน โดยเป็นรถนำเข้าสำเร็จรูปทั้งคันจากต่างประเทศ หรือรถที่ประกอบในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

       1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
       1.1 ผู้เสนอราคาต้องมีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       1.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งจำนวน
       1.3 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพในการจำหน่าย หรือซ่อม หรือบำรุงรักษา รถบรรทุกไฟฟ้า ที่เสนอราคาโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
              1.3.1 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และตัวแทนศูนย์ซ่อม จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้ผลิต รถบรรทุกไฟฟ้าสำหรับการเสนอราคาครั้งนี้ และ
              1.3.2 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่ หรือ ตัวแทนการให้บริการของแบตเตอรี่จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้ผลิต สำหรับแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถบรรทุกไฟฟ้าที่เสนอราคาครั้งนี้
       1.4 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือกลุ่มกิจการร่วมค้า ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ที่ร่วมทุนระหว่างนิติบุคคลไทยด้วยกัน หรือนิติบุคคลไทยกับนิติบุคคลต่างประเทศโดยต้องแสดงหลักฐานการร่วมค้ามาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา ทั้งนี้นิติบุคคลทุกรายจะรับผิดร่วมกันและแทนกันอย่างลูกหนี้ร่วม
​นิติบุคคลรายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกัน ในกลุ่มกิจการร่วมค้าต้องมีคุณสมบัติครบตามหัวข้อ 1.3
       1.5 ผู้เสนอราคา ต้องมีหลักฐานจากสถาบันการเงิน หรือมีหลักฐานในการสนับสนุนทางการเงิน ในการดำเนินงานโครงการ มาแสดง
       1.6 ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
       1.7 ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
       1.8 ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
       1.9 นิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกระทรวงพาณิชย์
       1.10 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะและคุณสมบัติที่เสนอตามข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยต้องระบุเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้อง ตามตารางตัวอย่าง เอกสารแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตาม ขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อรถบรรทุกไฟฟ้า 6 ล้อ จำนวน 28 คัน พร้อมการบำรุงซ่อมแซม ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชื่อผู้ติดต่อ นายกำธน ถาวรอยู่ อีเมล kumthon.tha@gmail.com ฝ่ายบัญชี


       2. กำหนดการเสนอราคา
       2.1 กำหนดยื่นเอกสารการเสนอราคา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 9.00 นาฬิกา ถึงเวลา 17.00 นาฬิกา ณ บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารเลขที่ 1018 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ฝ่ายบัญชี
       2.2 กำหนดประกาศผลการเสนอราคา ในวันที่ 11 กันยายน 2566 ตั้งแต่ เวลา 10.30 นาฬิกา เป็นต้นไป
       2.3 กำหนดให้ผู้ชนะการเสนอราคา เข้าทำสัญญาภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ประกาศผลการเสนอราคา

โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารขอบเขตงาน (TOR) โดยการสแกน QR Code ท้ายประกาศนี้ หรือดาวน์โหลดจากลิงค์ https://bit.ly/TPL6WEVTOR

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566