ประกาศ : การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตามที่บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 1018 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 นั้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ที่ลิงค์ดาวน์โหลด หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด : https://bit.ly/TPLEAGM2024RE

QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารแนบการประชุม

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติม ขอให้แจ้งมายังสำนักผู้บริหารบริษัท ที่ Email : tasinee.m@thaiparcels.com ภายใน 30 วัน คือระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ